الماس – Rarogallery

ابوبکر کلاباذی (متوفی ۳۸۰) تاریخ صوفیان را برحسب مناطق و شهرهایی که صوفیان در آنها زندگی می کردند، ذکر کرده و وقتی به مناطق خراسان و جبال یا عراق عجم رسیده ، بایزید بسطامی را از بسطام ، ابوحفص حدّاد را از نیشابور، احمدبن خضرویه را از بلخ ، سهل بن عبداللّه تستری را از شوشتر، یوسف بن حسین رازی را از ری ، ابوبکربن طاهر را از ابهر، علی بن سهل بن ازهر را از اصفهان ، کَهْمَس بن علی را از همدان ، و علی بن حسین بن یزدانیار را از اُرمیّه (ارومیه ) نام برده است (کلاباذی ، ص ۲۹).مشایخ صوفیه ، که عموماً اهل سنّت بودند، از مذهب فقهی واحدی پیروی نمی کردند.

البته صوفیان نیشابور در قرن پنجم و ششم بر مذهب شافعی بودند، ولی صوفیان شهرهای دیگر مذاهب دیگری داشتند؛ ابوبکر شبلی مالکی بود، ابوبکر کلاباذی و ابوالحسن علی بن عثمان هجویری و یوسف همدانی حنفی بودند و ابومنصور اصفهانی و خواجه عبداللّه انصاری حنبلی . از نظر صوفیانِ اهلِ سفر، احساس غربت در شهرهای بیگانه تأثیر تربیتی داشت ، همچنانکه گوشه نشینی و پناه بردن به خرابه ها و کوهها را در تقویت توکل و صبر و رضا مرجوع کنید بهثر می دانستند (مایر، ص ۵ ـ۱۲).اختلاف میان اهل سلوک در شهرها و مناطق گوناگون در اخلاق و رفتار ایشان نیز دیده می شد، به طوری که مشایخ یک شهر یا منطقه به داشتن صفت خاصی مشهور می شدند؛ از جنید بغدادی نقل کرده اند که «فتوت در شام است ، سخنگویی در عراق ، و صدق در خراسان » (قشیری ، ص ۲۲۶).

نمونة دیگر، نقار میان خواجه عبداللّه انصاری و ابوسعید ابوالخیر است ( رجوع کنید به جامی ، ۱۳۴۳ ش ، ص ۳۱).صوفیانِ مناطق و شهرهای گوناگون ریاضتها و روشهای خاص خود را در سلوک داشتند؛ بعضی در غذا خوردن امساک می کردند و اغلب روزه می گرفتند، بعضی در یک جا می ماندند، و بعضی مدام به سفر می رفتند. به عقیدة قشیری (ص ۲۷۹) و هم رأیان او ( رجوع کنید به ابن خلدون ، ج ۱: مقدمه ، ص ۶۱۱؛ نیز رجوع کنید به بدوی ، ص ۳۱ـ۳۳)، صوفیان فقط لباس پشمی نمی پوشیدند و لباس پشمی نیز مختص آنان نبوده و گروههای دیگری ، از جمله مسیحیان و پیروان فرق عرفانی ، نیز چنین پوشاکی داشتند.

از نظر قواعد لغوی اکثر علما این اشتقاق را تأیید کرده اند، زیرا ظاهراً به طور مستقیم و بدون تغییراتی مثل قلب و حذف و تبدیل ، واژة صوفی حاصل می شود (مستملی ، ج ۱، ص ۱۶۰؛ باخرزی ، همانجا)؛ اما به نوشتة همائی ، در زبان عربی ، بر خلاف فارسی ، «ی » نسبت در انتساب به جامه و لباس به کار نرفته و لفظ صوفی به معنای تاجر پشم یا لباسهای پشمی است و در نسبت به محل یا شخصی به نام صوف یا صوفه به کار می رود، همانطور که عبدالرحمان صوفی (۲۹۱ـ۳۷۶)، منجم مشهور، به سبب اشتغال به پشم فروشی ، صوفی خوانده شده است .

در مورد صُفوَت (که با معنای مذکور، حرف «ص » می تواند هر سه حرکت را بپذیرد) نیز طبق قاعده ، اگر لام الفعل ، «و» و «ی » ماقبل ساکن باشد، «ت » از آخر کلمه حذف می شود و بنا به قولی عین الفعل کلمه ، فتحه می گیرد و واژة صُفَوی / صَفَوی / صِفَوی حاصل می شود. سنگهای پوکه را می توان مجدداً استفاده کرد به شرطی که قبل از خشک شدن کاملاً با آب و صابون تمیز شوند با جوشاندن سنگ در حدود پنج تا ده دقیقه در هر هفته یا دو بار در هفته ، بسته به نوع استفاده ، از ایجاد پنیر در هر نوع باکتری جلوگیری کنید.

خواص الماس و شرایط خرید و فروش الماس در ایران کاملاً به ناخالصی های آن بستگی دارد. این محصول از گذشته های دور مورد استفاده مردم ساکن در فلات ایران بوده است. همچنین درباره این صحبت خواهیم کرد که چگونه میتوان اطلاعاتی درباره قیمت جهانی پودر تالک ، معادن تالک ایران ، پودر تالک از کجا بخریم و… مهمترین معادن الماس در آفریقای جنوبی،هندوستان،استرالیا و به تازگی کانادا واقع شده اند. انواع مختلف سنگ تراورتن از معادن معروفی مانند معدن عباس آباد، حاجی آباد، آذر شهر، دره بخاری، ابیانه و سیلور کاشان استخراج شده و به کشورهای دیگر صادر می گردد.

کانسارهای اصلی سنگ معدن پلاتین در نواحی پلتفرم و تاشو دیده می شوند و همیشه در شکافهای بزرگ پوسته زمین متمرکز شدهاند. ابن ابی جمهور احسایی ، محدّث صوفی مشرب شیعی ، نیز سخنی را به امام علی علیه السلام نسبت داده که حاوی چنین رموزی است ؛ با این تفاوت که طبق آن سخن ، اشتقاق تصوف از «صوف » است ، و «ص » به صبر و صدق و صفا، «و» به وُدّ و ورد و وفا، و «ف » به فقر و فرد و فنا اشاره دارد (ج ۴، ص ۱۰۵).در بارة ماهیت تصوف نیز متجاوز از هزار تعریف از عرفای بزرگ نقل شده است که گرچه در ظاهر با هم متفاوت اند، مفهومی که از آنها استنباط می شود، یکی است ( رجوع کنید به سهروردی ، ص ۵۷)؛ مثلاً از معروف کرخی (متوفی ۲۰۰) نقل شده که تصوف عبارت است از دستیابی به حقیقت و دل کندن از آنچه در دست مردم است ، بنابراین تا کسی به حقیقت فقر نرسد به تصوف نایل نمی شود و حقیقت فقر نیز چیزی نیست جز بی نیازی جستن از غیرحق .

صوفیان را ازینرو به خصوصیاتی چون گسستن از غیرحق ، فقر، قناعت ، تواضع ، ایثار، اخلاص ، صبر، استقامت ، تسلیم ، شناخت وسوسه های نفس و مخالفت با آن می شناختند نه به عقاید و آرا ( رجوع کنید به هجویری ، ص ۴۴، ۴۷). خواجه عبداللّه انصاری (متوفی ۴۸۱؛ ۱۳۶۲ ش ، ص ۵۲۹) ابوالحسن حُصری (متوفی ۳۷۱) را صوفی حنبلی معرفی کرده ، ولی عطار گفته است که او ابتدا حنفی بود و بعد شافعی شد (ص ۷۵۹).صوفیه در عقاید صوفیانه و روشهای تربیتی نیز با یکدیگر اختلاف داشتند.

هجویری درجة دیگری نیز برای اهل تصوف ذکر کرده که «مستصوف » است و مستصوف کسی است که ظاهر خود را همچون صوفیان و طالبان تصوف می آراید، اما در واقع از عقاید و اعمال ایشان به دور است (همانجا). از جمله گفته شده است که هر کس به تصوف موصوف شود، صفات انسانی در وی معدوم می شود و صفای صرف باقی می ماند (عَبّادی ، ص ۳۲)؛ صوفی کسی است که دلش برای خداوند صافی شده باشد (باخرزی ، ج ۲، ص ۱۴)؛ واژة صوفی از صفوت است ، یعنی برگزیده و منتخب ، همانطور که آدم علیه السلام از بین موجودات انتخاب گردید و «صفیّ» نامیده شد (مستملی ، همانجا).بر اساس برخی منابع ، صفاة و صفوة نام سرزمین و محلی بوده است ( رجوع کنید به جوادعلی ، ج ۳، ص ۱۴۲؛ علم الدین ، ص ۲۸).از حیث لغت ، هیچیک از کلمات مذکور نمی توانند اصل کلمة صوفی باشند.

به گفتة ابونصر سراج ، صوفیان به سبب نوع لباسشان چنین نام گرفتند (ص ۲۱؛ نیز رجوع کنید به یواقیت العلوم ، ص ۶۹)، همانطور که حواریون به سبب رنگ سفید لباسشان بدین نام خوانده شده اند (در بارة حواری رجوع کنید به ابن درید، ج ۱، ص ۵۲۵؛ ابن فارس ، ذیل «حور»).به این نظریه اعتراضاتی شده است . همائی ، بنا بر مطالب مذکور، اینطور نتیجه گرفته است که این اشتقاق ، عربی نیست و احتمالاً اولین بار ایرانی نژادان بصره و کوفه این لغت را وضع کردند که بتدریج در سایر بلاد اسلامی رواج یافت (عزالدین کاشانی ، همان مقدمه ، ص ۸۱ ـ۸۲).

است که به عربی رفته باشد. به نظر نولدکه عبارت «لَبِسَ الصُوفَ» در متون سده های اول و دوم هجری ، به معنای «او به زهد روی آورد» و بعدها به معنای «او صوفی شد»، مکرر به کار رفته است ( د. این روی یک لایه نازک از بافت پیوندی، Lamina Propria قرار دارد. به تعبیر قشیری (ص ۲۷۹) هر کس به تصوف روی آورد، «متصوف » (جمع آن : متصوفه ) خوانده می شود. ابن ندیم (ص ۴۲۰) از جابربن حیان کوفی (متوفی ۱۶۰) با تعبیر «صوفی » یاد کرده است . بعید نیست که تعبیر «صوفی وَش » در شعر حافظ (ص ۴۵۶) اشاره به همین گروه باشد.

طبق نظر لویی ماسینیون ، عنوان صوفی به گروه کوچکی از زهاد کوفه اشاره داشت که آخرین پیشوای آنان عبدک صوفی (متوفی ۲۱۰) بود ( د. به عبارت دیگر، اهل کمال و آنان که از صفات نفسانی دور گشته و به حقیقت رسیده اند، صوفی اند و طالبانِ رسیدن به مقام و مرتبة صوفیان ، متصوف خوانده می شوند (هجویری ، ص ۴۰؛ قس سهروردی ، ص ۶۶ـ۶۷). دریای پنجشیر از رودهایی دايمی افغانستان است و طول آن به ۳۲۰ کیلومتر می رسد. ساقه کرفس و آب را با هم در مخلوط کن بریزید و سپس در طول روز از آن بنوشید.

درمورد سنگ کیسه صفرا تنظیم تغذیه و اصلاح مزاج میشود و معمولا داروی انتخابی مصرف شربت سکنجبین هر 8 ساعت یک لیوان است و انجام حجامت عام وکبد تحت نظز طبیب با تجربه طب سنتی. درد به سرعت زیاد میشود و حدود شش تا هشت ساعت طول میکشد. ساعت 10 شب در کنار رختخواب خود ایستاده و تمام این مایع را بخورید و به پشت یا طرف راست دراز بکشید و به سنگهای کیسه صفرا فکر بکنید که نرم شده و کم کم پایین می آیند.

تفاوت رنگ در بین انواع سنگ های توپاز ، به میزان ترکیب فلزات مختلف با ساختار این سنگ بستگی دارد . در دوره ترامپ، او با طالبان توافق میکند که آمریکا، افغانستان را ترک گوید. شوند. در واقع استفاده از سنگپا موجب بهبود سیستم خونرسانی شده و به این طریق به دیابتیها کمک میکند. اگر ادرار شما کم باشد، پزشک توصیه میکند هر روز حداقل 3 لیتر مایعات بنوشید. به خوردن غذاهای غنی از کلسیم ادامه دهید، مگر اینکه پزشک شما توصیه دیگری کرده باشد. جلال الدین همائی ( رجوع کنید به عزالدین کاشانی ، مقدمة همائی ، ص ۶۹ـ۷۰)، ضمن اینکه به جمله ای از سهروردی ( رجوع کنید به ص ۶۱) و احتمال اشتقاق صوفی از صوفه به معنای «پارة پشم » اشاره کرده ، این اشتقاق را به لحاظ قواعد لغوی امکان پذیر، اما از نظر معنا نامناسب و ناممکن دانسته است .

دیدگاهتان را بنویسید