سنگ صفرا ؛ علائم، عوامل خطر و پیشگیری – همشهری آنلاین

از سوی دیگر، در بارة صحت و سقم انتساب برخی از آثار به علما، که با آثار صوفیه مشابهت دارد، تردید هست ؛ مثلاً، برخی رسالة سیروسلوک را که شامل دستورهایی برای سیر الی اللّه است و مشابه دستورهای طریقتی سلسلة نعمت اللهی است ، به سید بحرالعلوم نسبت می دهند و در برابر، عده ای منکر آن هستند ( رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی ، ج ۱۲، ص ۲۸۴ـ۲۸۵؛ بحرالعلوم ، پیشگفتار استادی ، ص ۷۷ـ۸۱).نورعلیشاه قبل از وفات به تنی چند اجازة ارشاد و تربیت داد و در عتبات عالیات ، شیخ زین الدین حسین علیشاه اصفهانی (متوفی ۱۲۳۴) را به جانشینی خود تعیین کرد (دیوان بیگی ، ج ۳، ص ۱۹۳۳).

در همین دوران مشتاق علیشاه ، به تحریک واعظی کرمانی ، در ۱۲۰۶ در کرمان کشته شد (معصوم علیشاه ، ج ۳، ص ۱۸۸ـ ۱۹۲) و مرید وی ، میرزامحمدتقی کرمانی ملقب به مظفرعلیشاه ، که دیوان مشتاقیه را نیز به نام مرشد خود سروده ، به اصرار آقامحمدعلی بهبهانی از طرف فتحعلی شاه احضار و سرانجام در ۱۲۱۵ مسموم شد و در کرمانشاه مدفون گردید (همان ، ج ۳، ص ۲۰۸). فیض کاشانی شعر نیز می سروده ، اشعار لطیفی با مضامین صوفیانه و عاشقانه از او بر جا مانده است . تقریباً از زمان شاه طهماسب اول (۹۳۰ـ۹۸۴) کتابهای فراوانی هم در رد تصوف هم در رد حکمت ، که اینک در حوزة اشراقیون متأخر با ملاصدرا صبغة عرفانی نیز یافته بود، نوشته شد (معصوم علیشاه ، ج ۱، ص ۱۷۴ـ ۱۹۸؛ صفا، ج ۵، بخش ۱، ۲۱۴ـ۲۲۰).

لیکن در همین سالها نفوذ علما به اوج خود رسید و مخالفت برخی از آنان از عوامل رکود تصوف در ایران عهدقاجار شد ( رجوع کنید به صفا، ج ۵، بخش ۱، ص ۱۹۲ـ ۱۹۸، ۲۲۰؛ در بارة دامنة تأثیر و روش این مخالفتها رجوع کنید به ادامة مقاله ). در عین حال ، با همة فراز و فرودها و مخالفتهای مختلف با تصوف ، سلاسل صوفیه به حیات خود ادامه دادند، گرچه ممکن است به سبب غلبة تفکر مدرن ، تجلیات فرهنگی آن گسترش چشمگیر نداشته باشند.به طور کلی ، وضع ظاهری تصوف در ایران معاصر، بیشتر مولود اوضاع اجتماعی و دینی ای است که از اواخر دورة صفوی حاکم شده است .

گفته شده که از میان علمای بزرگ ، شیخ عبدالصمد همدانی (مرجوع کنید بهلف کتاب بحرالمعارف در «حکمت اربعة عملیه »، که در حملة وهابیان به کربلا در ۱۲۱۶ به شهادت رسید) از ارادتمندان وی بوده است ( رجوع کنید به هدایت ، ص ۴۵۰). تاکنون ۱۲ معدن مس چهار معادن طلا، پنج معادن نقره، معادن کروم در ۱۴ محل، سرب وروی در هشت محل، ۴ معدن مولی بودیم ۷ معادن آلومینیم ۸۹ معادن آهن با درصدی سایر عناصر، معادن قلعی ونکل درین کشور کشف و مورد مطالعه قرار گرفتهاست.

خواص سایر سنگ های متولدین ماه تیر در قسمت های قبل به صورت کامل شرح داده شده است . در صورت عدم تشخیص و درمان آبسه ، می تواند خطرناک برای زندگی باشد زیرا عفونت در سایر قسمتهای بدن گسترش می یابد. بسیاری از مفاهیم صوفیانه ، مثل وحدت وجود یا علم حضوری ، در آثار وی تفسیر فلسفی شده و مبرهن گردیده است (صفا، ج ۵، بخش ۱، ۲۰۶، ۲۱۵ ـ ۲۱۶؛ نیز رجوع کنید به بخش ۱۴: نقد تصوف ). وی در رساله ای موسوم به سه اصل ، که ظاهراً تنها اثر بر جای مانده از او به زبان فارسی است ، ضمن گلایه از فقهای متشرع و متکلمان عصر که ذمّ تصوف می کنند، در مقام دفاع از تصوف حقیقی بر آمده و ایمان را از دیدگاه صوفیه تعریف کرده است (صدرالدین شیرازی ، ص ۶۳ـ۷۲، ۹۱).

در هر حال ، وی را برخی علما به تصوف منسوب کردند و فرزندش علامه محمدباقر مجلسی ، که در رد صوفیه جهد تام داشت ، در مقام رفع این نسبت از پدر بر آمد ( رجوع کنید به بخش ۱۴: نقد تصوف ).محمدباقر مجلسی در رسالة اجوبه ، که پاسخ به نامة یکی از علمای زمان به نام ملاخلیل قزوینی است ، از تصوف حقیقی دفاع کرده و کسانی را که تصوف را مطلقاً نفی می کنند، بی بصیرت خوانده است ( رجوع کنید به ص ۲۹ـ۳۶). شروح عرفانی وی بر احادیث معصومین (مثل کتاب اربعین یا شرح سه جلدی بر توحید شیخ صدوق یا مطالبی که در کتاب اسرارالعبادات آورده ) در جهت نشان دادن بُعد عرفانی احادیث منقول از معصومین علیهم السلام است ( رجوع کنید به قاضی سعید قمی ، مقدمة سبزواری ، ص کو ـ مط ).وضع برخی علما و فقها نیز که گرایش به تصوف داشتند، به همین منوال بود.

به طور کلی به سبب اوضاعی که از اواخر صفویه بر ضد تصوف وجود داشت ، روشن نیست که از میان علما چه کسانی واقعاً از طرفداران سلاسل صوفیه بوده اند. او که خود از علما و صاحب تألیفاتی در تصوف است ، بر اثر برخی اتهامات مجبور شد که در رسالة العقایدالمجذوبیّـة صراحتاً اعتقادات دینی و عرفانی خود را شرح دهد ( رجوع کنید به مجذوبعلی شاه ، ص ۷). در عین حال ، در مواضع گوناگون کتاب عین الحیات ، به مناسبتهای مختلف از جمله در بحث ذکر (ج ۱، ص ۴۳۰ـ۴۳۲) و لباس پشمی پوشیدن (ج ۲، ص ۴۵۵ـ ۴۶۵)، از تصوف و بزرگانش مثل غزالی و مولوی و ابن عربی انتقادهای شدیدی نموده است .

شاگردِ فقیهِ فیض ، سیدنعمت اللّه جزائری در مقام دفاع از او بر آمد و انتساب وی را به صوفیه نفی کرد (اِنّها فریةٌ بِلافریةٍ؛ خوانساری ، ج ۶، ص ۹۴؛ صفا، ج ۵، بخش ۱، ص ۲۱۵ـ۲۱۶).دو تن دیگر از هم مشربان و معاصران فیض کاشانی ملاعبدالرزاق لاهیجی و قاضی سعید قمی هستند. او در دفاع از تصوف و در رد رسالة ملامحمد طاهر قمی ، رساله ای با عنوان الفوائد الدینیـّة نوشت (در این باره رجوع کنید به کشمیری ، ص ۶۴ـ ۶۵؛ آقابزرگ طهرانی ، ج ۱۰، ص ۲۰۷ـ ۲۰۸) و گویا با او مکاتباتی داشت که به کدورت انجامید (خوانساری ، ج ۴، ص ۱۴۴).

از معروفترین سلسله های تصوف در ایران است که به واسطة شاه سیدنورالدین نعمت اللّه ولی به این نام خوانده شده است . سلسله به ایران آمدند. وی در مقدمة کتاب گوهر مراد (لاهیجی ، ص ۱۱ـ۱۲) راه خدا را به راه ظاهر و راه باطن تقسیم کرده و گفته است که بعثت انبیا برای ارشاد راه باطن است که با آن به خدا می توان رسید نه راه ظاهر که با آن خدا را فقط می توان دانست . دستورهای خاص وی در سلوک اِلی اللّه که مبتنی بر جمع صورت و معنی ، یا دست را به کار و دل را با یار داشتن ، بود مقبول خاطر عموم طالبان راه قرار گرفت (فرزام ، ص ۶۴۵ـ۶۴۶).

برای محدود کردن شانس این اتفاق ، و در وهله اول تشکیل سنگ صفرا ، عاقلانه است که مقدار کلسترول را در رژیم غذایی خود محدود کنید. دسته عوال دیگرر باعث ایجاد صفرای ژله ای میشوند، یعنی با ژله ای کردن صفرا لجن صفراوی را میسازند که چون گرانروی صفرا در این حالت کم تر است باعث میشود بیشتر مستعد ایحاد سنگ شود و درنهایت سنگ صفرا ایجاد شود. وجود حالت تهوع و سرگیجه با هم دیگر از بهترین علائم سنگ صفرا و به طور کلی بیماری های کیسه ی صفراست.

چرا بهتر است از سنگ برای پله استفاده شود؟ وی در بعضی آثار، از جمله در المحاکمه ، از صوفی نمایان و همچنین علمای جاهلی ، که در آزار صوفیة حقیقی می کوشند، انتقاد نموده و در آثار دیگری ، مثل شرح صدر ، از تصوف حقیقی و سیر و سلوک دفاع کرده و علم تصوف را گوهر دانش و میراث انبیا خوانده است (۱۳۷۱ ش ، ص ۴۸ـ۴۹؛ نیز رجوع کنید به بخش ۱۴: نقد تصوف ). به نظر فیض کاشانی در رسالة الحق المبین ، تفقّه در دین عبارت است از تحصیل بصیرتی که مرجعش عقل نیست بلکه قلب سلیم است (۱۳۴۹ ش ، ص ۲).

از این به بعد کلمة تصوف ، که معنا و مدلولی مذموم یافته بود، بتدریج جای خود را به کلمة عرفان داد و در آثار بزرگان اهل تصوف غالباً با واژة عرفان از آن یاد شد. رکورد بعدی هم که به یکی از جواهرات کارتیه برمیگردد که به وسیله یک سنجاق سینهی ساخته شده از این نگین و الماس شکسته شد که با ۶،۱۶ میلیون دلار رکورد با ارزش ترین جواهر یاقوت کبود را از آن خود کند.

دیدگاهتان را بنویسید