مهره های مار – مهره اصلی مار

در نتیجه « بسوس» والــــــی باختر اعلام استقلال نموده و خود را پاد شاه مشرق زمین خوانـــــد. فلپ پادشاه یونان که در سال (338 قبل از میلاد) به تخت سلطنت نشست ، یک سال بعد به قتل رسید و سکندر جوان پاد شاه شد. با پایان یافتن ســلطنت دیودوت دوم سلطنت خانوادهُ دیو دوت هم به پایان رسید. ازجملهُ یونانی های مقیم در افغانستان سه خانوادهُ یونانی در افغانستان باستان سلطنت های یونان ویاختری را تشکیل داد که عبارت اند از: خانوادهُ دیودوت، خانوادهُ ایو تیدم و خانوادهُ ایو کراتید. یک سلسله زدو خورد ها بخاطر کسب قدرت ، بین سه نفر از ســرداران یونانی تقسیم گردید.

از چهار محراب دیگر این مسجد، سه محراب از جنس سنگ مرمر و آهک و دیگری از جنس کاشی ساده است. اسکندر مدت چهار سال در افغانستان مصروف جنگ شد . این بیماری می تواند حاد(کوتاه مدت)، مزمن یا بلند مدت باشد. او در مدت چهار سال توانست که با سپاه نیرو مند خود( سی هزار پیاده وچها ر هزار سوار در ابتدا) کشور های بزرگ اسیای صغـــــــیر ، مصروایران را اشـــــغال نماید. گرچه نیرو های مسلح او در جنگ های دفاعی و قیام های متعدد مر دم افغانستان در طــول چهار سال خسته شده وتلفات زیاد داده بود، ولی باز هم موصوف توانست از دریای سند گذشته و در کنار دریای جیلم پاد شاه پنـــــــجاب را مغلوب نماید.

افغانســــــتان کــــــــه بعد از مرگ اسکندرمقدونی در دست والیان چهار کانهُ یونانی باقی مانـــده بود، در سال (311قبل از میلاد) تحت نفوذ دولت یونانی شام قرار گرفــــــت. دریـــن کشمــکش داریوش سوم بقتل رسیده و حاکمیت دولت هخامنشی فارس بر افغانستان پایان پذیرفت. داریوش اول در سال (512) قبلااز میلاد متوجه افغانستان شده وتا حوضهُ سند پیش رفت. در چنین شرایط حساس ونازک دولت نیرومند هخامنشی فارس متوجه ســـــــرزمین باختر گردید.

بــــه هــمــین مــــنظور مــوصــوف در سال (330 قبل ازمیلاد) از ایران به سوی افغانستان، که فاقد دولت مـــــرکزی بود، مارش نمود. این شخص سیلو کوس را مـــــجبور نمود که از سواحل هند بر گردد و هم در عوض پنجصد راس فیل تمـــام ایالات افغانستان را که در جنوب کوه های هندوکش قرار داشت ، از زمام دار یونانی گرفت. در زمان های قبل از اســـلام در ولا یات جنوب هندوکش زبان « پراکریت گندهاری» برسم الخط های سانسکریت و برهمی (شارادا) نیز رواج داشت. واضـــح است که این همه رسم الخط ها در تمدن وفرهنک افغانستان باستان نقــــش زیاد داشت.

دولــت هخامنشی رسم الخط آرامی را در قرن ششم قبل از میلاد به افغانستـان آورد که این خود عامل تازهُ انکشاف در تمدن افغانستان باستان گردید. کوروش با چنین قدرت اقدام به تسخیر سرزمین ثروت مند باخـتر نموده و از سال 545 تا 539 قبل از میلاد با مردم افغانستان که فاقد دولت مرکزی بود جنگ کرد. کوروش پادشاه هخامنشی درقرن شـــــــشم قبل از میلاد اولاً دولت «ماد» ودولت «لیدی» (درآسیای صغیر) را از بـــین بـرد و ســـپس شهـــر های یونانی آسیای صغیر را به امــــــپراطـــوری فــــارس ملــحق ساختـــه و دولــــــت کــــلدهُ جــــــدید را سرنـــــگون کـــــرد.

در هزار سال اول قبل از میلاد مسیح زراعت وآبیاری، صنایـــع دستی وپیشه وری افغانستان باستان مراحل انکشاف خود را می پیمـــــود. اعمار شهرها، راه ها ، آبیارِِی، پیشه وری ومالداری درین دوره انکشاف یافت، تا جایـــکه باختر(بلخ) بنام « هزار شهر » شهرت یافت. همچنان در قرن پنجم قبل از میلاد در افغانستان سکهُ مخصوص رایــــــج بوده که نشانهُ انکشاف تجارت است. مکر خودش نیز در سال 539 قبل از میــــلاد در یکی ازین جنگها کشته شد. بعد ازین توجه شاهان هخامنشی بیشتر بطرف غرب ایران معطوف گردیده وبطرف شرق چندان توجه نداشتند. سنگهای بهسازی شده با پرتوتابی الکترونی معمولا باید یک دوره بعد از خروج از رآکتور نگهداری شوند تا جهت استفاده مطمن شوند مثلاً برای توپاز چند ماه طول می کشد.

بعد از رفتن لولیتا، شارلوت به هامبرت نامهای مینویسه و میگه یا با من ازدواج کن یا از از اینجا برو. شما برای خرید سیلیس در شکل آزاد در طبیعت یا کوارتز می توانید به سایت همدان سیلیکا مراجعه کنید. اگر آن را تازه درست کنید ، می توانید پوست پرتقال ، زنجبیل و سیب را نیز اضافه کنید تا مزه دار شود. البته می توانید برای افزودن برخی از خاصیت های لکه برداری به ترکیبات حمام و بدن از سنگ پا نیز استفاده کنید.

برخی افراد حتی با مصرف رژیم غذایی کم کلسیم، به دلایل ناشناخته روزانه تا ۵۰۰ میلی گرم کلسیم دفع می کنند. گاهی اوقات در گذشته به افرادی که سنگ کیسه صفرا داشتند و برای جراحی مناسب نبودند، توصیه میشد برای جلوگیری از رشد این بیماری، رژیم غذایی بسیار کم چربی مصرف کنند. ولی اسکندر عاشق دختر اوکسارنس گردید، زیرا این دختر بسیار زیبا بوده واسکندر هرگز چنین زیبایی را ندیده بود. اگر الماس به درستی تراش خورده باشد، هنگامی که نوری از بالا به سطح آن تابانده شود بازتاب و انتشار نور زیبایی درون آن به وجود می آید. به همیـــــن خاطر دین زرتشت در سراسر سرزمیـــن آریانا ، دین رسمی پذیرفتـــه شده وبه خارج از مرز های آریـــانــــا نیـــز انتشار یافت.

بدین خاطر اسکندر از راه بلوچستان و ایران به بابل بازگشت نموده و هم درین جا به عمـــر ســــــی و دو سلگی چشــــــــم از جهان پوشید. ولئ این مطلب را باید خاطر نشان ساخت که آخرین پاد شاه آریانا « بسوس» بود که با سکندر مقدونی جنگید ودر راه دفـــاع از تمــــــامیت ارضی کشور جان خود را فدا کرد وسر زمین آریانا (افغا نستان قدیـــــم ) بدست یونانی ها افتاد. پاد شاهان آر یا نا در همین جا به پان نمیرسد ، صرف بخاطر کمبود اطلا عات ومعلومات از متباقی آنها دری نوشتهُ مختصر صرف نظر شده است .

این شخص مقتدرترین و با تدبیر ترین پاد شاه یونان وباختری بود. دیو دوت اول که والی باختر وسغدیانه بود استقلال دولــــت یونان وباختری را اعلام کرد. والی نشین های چارگانهُ فوق عبـــارت بودند از: والی نشین باختر وســــغدیانه، والی نشین کابلستان واطراف آن، والی نشین هرات وسیستان، والی نشین قندهار وبلو چستان. شرایط فوق فرصت آنرا میسر ســـــــاخت که والی نشین های شمال وغرب افغانستان به تدریج کسب اقتدار نمـــوده و خــــود در صدد تأسیس سلطنت بر آیند.وقتیکه در قرن چهارم قبل از میلاد یونــان به لشکرگشــی درایران پرداخت ، دار یوش سوم(338ـ 333قبل از میلاد) در برابرسپاه اسکندر مقدونی مقا ومت نتوانسته و به افغانستان روی آورد، ودریــن جا هم بامقاومت مر دم مواجه شد.

بالا خره یکی از همین والیان یونانی بود که از منازعــات شــــــام ومصر استفاده کرده ، در سال (250 قبل از میلاد) اســـــتقلال افغانستان را اعلام نمود. گفته می شود که در قرن 8 میلادی یک زندانی چینی راز کاغذ را بر عرب ها فاش نمود که در نتیجه آنها نیز دانش کاغذسازی را به اروپا منتقل نمودند. آنها دلیل جاودانگی معماری کلاسیک را در همین می دانند. ابتدا رومیها این سنگ را کشف کردند سپس آن را به سایر کشورها معرفی نمودند. ازان به بعد بازماندگان سیلو کوس شامی کــــار مهــم وتــازهُ را در افغانستان انجام نداد ، وبنام از اطاعت والیان یونانـــــــی افغانستان قناعت کردند.

او با دولت جدید اشـــــــکانـی یا پارتی خراسان کنونی ، که مؤ سس آن ( ارساس) رئیس قبایل«پکتی» باختر بود ، روابط دوستانه بر قرار کرد، زیرا هردو دولت بر ضـــــــد سلطهُ سیلو کوس های شامی بودند. او توانست تا هجوم انتیکوس سوم شامی را به مصــالحه ومدارا عقب زند و ایالاات جنوب هندوکش را بدون جنگ از تسلط دولت هند آذاد ســــــازد بلو چستان در همین زمان جزو خاک افغانستان گردد. منبر که عبارت از پله های قابل انتقال برای ایراد وعظ و خطابه بوده در گذر تمدن اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و قدمت ساخت آن به زمان پیامبر (ص) می رسد.

تخت جمشید نمونه بارزی از صنعت سنگبری دوره هخامنشی است . او بعد از فوت پدر به تخت سلطنــــــــت نشست. بعد از این بومیان، ساکنین اروپا نیز در قرن 16 ام فهمیدند که چگونه از این ماده استفاده کنند. این وضعیت به بروز دردی شدید منجر شده که نیازمند مراقبت پزشکی فوری است. کیفیت درد: دردی که به صورت نوسانی وارد میشود و شدت آن متغیر است که به آن درد کولیکی یا کولیک کلیوی گفته میشود. زنجیرههای واپاشی اورانیوم-۲۳۵ که سریهای آکتینیوم نامیده شدهاست، ۱۵عضو دارد و درنهایت به سرب-۲۰۷ واپاشی میشود.

در شمال کشور دشت های آسیــــای مرکزی بین دریا های سیحون وجیحون( سیر در یا وآمودریا) قرار گــــاه مردمان سوار کار وچادر نشین بود که همیشه دیده به باختر آباد دوختـــــه بود ند و کاه گاهی در داخل حدود آن به تاخت و تـاز و چپاول میپرداختند. این کار حدود 45 تا 60 دقیقه طول میکشد و ممکن است کمی درد داشته باشد و به همین دلیل ممکن است یک آرامبخش یا بیهوشی خفیف به فرد داده شود. طول آن در حدود 8-7 سانتيمتر و حاوي ۸۰ تا ۱۰۰ سانتيمتر مكعب صفرا است.

شاید تشخیص میزان سختی یک سنگ به تشخیص دقیق نوع آن سنگ منجر نشود اما در هر صورت کمک بسیار زیادی می کند تا بتوان سنگ مورد نظر را در لیست سنگ های احتمالی قرار داد. این نوع رژیم غذایی باعث می شد تا سنگ رشد و پیشرفت نداشته باشد. در تداول عامه جای گرفتن خوردنی جامد چون خمیر نان و لپه و نخود و لوبیا و باقلی و ماش و عدس در یکی از دو سوراخ بالای کام و این بیشتر کودکان شیرخواره را افتد. بدیــــــــــن تر تیب پادشاه، ملــــکه، شهزاده، برادر پادشاه و همهُ خاندان شاهــی پیرو دین جدید زرتشت گردیده و همین ها هم پشتیبا نان بزرگ ونیرو منــــــــد زر تشت گردیدند .

دیدگاهتان را بنویسید