ژلوفن بهتر است بروفن

ژلاتین حاوی مقدار زیادی پروتئین است که حلال در آب گرم می باشد. ۴- در ظریفی بزرگ مخلوط چسپ و پورد بوراکس که ساختید با هم ترکیب کنید. ردیف دوم ژله آلوئه ورا را در آب داغ حل کرده و بجای آب سرد بستنی بریزید و خوب مخلوط کنید و روی ژله انار بریزید. لذا، با تغییر پارامترهای الکتروریسی طبق جدول 1، داربست های شکل 2 تولید شد تا بتوان با اطمینان، بهترین داربست را جهت کشت سلولی انتخاب کرد. طراحی پرایمرها جهت انجام تست طبق جدول 3 انجام شد. در این روش جهت بهدست آوردن پارامترهای بهینه الکتروریسی، با تغییر نرخ تغذیه، فاصله سوزن تا کالکتور، ولتاژ و سرعت چرخش ماندرول (21) طبق جدول 1، تعداد 6 نمونه بهدست آمد. از جمله مزایای این روش میتوان به امکان دستیابی به یکنواختی بالا و امکان تنظیم میزان آرایشیافتگی نانوالیاف با تنظیم سرعت چرخش ماندرول اشاره کرد. 70/30 مخلوط شده و بهحلال اضافه شد و سپس بهمدت 1 ساعت بر روی استیرر با سرعت 500 دور بر دقیقه و بدون اعمال حرارت قرار داده شد.

در حال حاضر انواع ماندرولها با ابعاد مختلف و با سرعتهای چرخش متغیر تا 3500 دور در دقیقه ساخته شده و آماده ارائه هستند. میزان آبدوستی داربست­ها نیز با استفاده از روش ارزیابی زاویه تماس در 3 داربست با درصدهای ترکیبی مختلف بهدست آمد. بهدست آوردن درصد ترکیبی بهینه برای دو پلیمر PCLو ژلاتین:پس از مشخص شدن پارامترهای مناسب جهت الکتروریسی و بهدست آوردن داربست با نانوفیبرهای موازی و توزیع یکنواخت، درصدهای ترکیبی مختلف از لحاظ میزان آبدوستی و همینطور استحکام مکانیکی مورد آزمایش قرار گرفتند. برای تهیه داربست از محلول تهیه شده، از روش الکتروریسی استفاده شد. آنالیز تصاویر میکروسکوپ الکترونی حاصل از جهتگیری سلول­های پروژنیتور قلبی بر روی داربست: قسمت­هایی از نمونه اصلی داخل محلول فیکساتور قرار گرفت تا جای سلول­ها بر روی داربست ثابت شود. بهدست آوردن پارامترهای بهینه الکتروریسی جهت تهیه داربست نانوفیبری جهت دار: در ابتدا برای بهدست آوردن محلولی با غلظت پلیمر 14 درصد، حلال را که ترکیبی از اسیدفرمیک و اسیداستیک تهیه شده از MERK آلمان با نسبتهای 7 به 3 است را آماده کرده (20) (از آنجاکه اسید فرمیک ثابت دی الکتریک بالاتری دارد و برای الکتروریسی مناسب­تر است بهمیزان بیشتری در حلال استفاده شد). کشت ثابت سلول بر روی داربست با نانوفیبرهای موازی: سلول­های پروژنیتور قلبی تهیه شده از پژوهشگاه رویان، بر روی داربست کامپوزیتی نانوفیبری بهتعداد 2 میلیون در مساحت 2 سانتی­متر مربعی داربست، تزریق شده و در محیط کشت قرار گرفتند.

یکیدیگر از نتایج جالب در این مطالعه رابطه ناهمگونی الیاف با افزایش ژلاتین میباشد. بافت این نوع اسلایم به دلیل وجود مایع لنز بسیار نرم و جالب است. این روش­ها مشکلاتی نیز در بردارند، بهطوریکه در صورت تزریق به شریان کرونری، تنها 15 درصد از سلول­ها بهمحل مورد نظر رسیده (7) و در صورت تزریق مستقیم به بافت نیز با وجود اینکه اکثر سلول­ها به قسمت موردنظر می­رسند ولی بهعلت عدم وجود داربست مناسب برای تغذیه و رشد، میزان کمی از آن­ها دارای عملکرد مناسب خواهند بود. لطفاً برای پاسخ در مورد اینکه این تزریق روی شخص شما چه اثری خواهد گذاشت با یک پزشک مشورت کنید. استفاده از صابون برای واژن هر چقدر هم که ملایم باشد باعث تغییر PH آن می شود. از آنجائیکه رنگ ارغوانی حاصل از زنده مانی سلول­ها در طول موج 490 تا 540 نانومتر جذب می­شد، لذا نمونه را تحت جذب در طول موج 490 نانومتر اشعه فرابنفش قرار دادیم تا میزان زنده­مانی از روی میزان جذب در مقایسه با داربست PCL مقایسه شد.

علاوه بر ساختار فیزیکی داربست، یکی از عوامل مهم دیگر در بررسی کاربردی بودن داربست ایجاد شده جهت کشت سلولهای قلبی، بررسی میزان بیان ژن­های مرتبط با همزمانسازی انقباض قلبی میباشند. چسبندگی و استحکام مناسب داشته باشد، از آنجائیکه بافت قلبی بهصورت مداوم و سیکلوار تحت نیروی کششی حاصل از انقباض و انبساط می­باشد، لذا داربست مناسب باید بتواند این میزان کشش را تحمل کند و در طول زمان ترمیم، از سلول­ها حمایت مکانیکی داشته باشد (16). ماهیچه­ی قلبی، مدول یانگی در حدود 10 تا 20 کیلو پاسکال در زمان دیاستول با کشش کمتر از 10 درصد دارد که در پایان دیاستول تا 50 کیلو پاسکال در عضله قلبی سالم و تا 200 تا 300 کیلوپاسکال در قلب آسیب دیده افزایش می­یابد. در ابتدا طول و ضخامت نمونه­ها اندازه­گیری و سپس با نرخ کرنش 5 میلی­متر در دقیقه، نیروی کششی در جهت نانوفیبرها به نمونه­ها وارد شد (22). پس از 5 بار تکرار برای هر نمونه، نمودارهای تنش-کرنش بهدست آمده و با یکدیگر مقایسه شد.

دیدگاهتان را بنویسید